Vedtekter

Foreningens navn og sete
* Foreningens navn er
Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF), med internett-adresse http://www.ulff.com Foreningen holder til i Oslo, men kan ha medlemmer over hele landet. Foreningen ble opprettet 15.oktober 2001. Vi har en ungdomsgruppe for medlemmer mellom 13 og 18, i tillegg til gruppen for voksne, med en øvre grense på 45 år. I tillegg har vi en gruppering vi har kalt "Oslogruppa".

Formål
* Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) har som formål å fremme skriftlig kreativitet. ULFF er for deg som vil utvikle ditt potensial innen utforming av skjønnlitterære tekster og bli kjent med andre kreative skribenter.

Styret og øvrige verv
* Styret består av tre personer, og ordinære styremedlemmer velges for et år av gangen. Styret er videre unntatt fra den øvre aldersbegrensningen, styremedlemmer kan ev. være noe eldre enn 45 år. De øvrige medlemmene må gjerne komme med forslag til styrekandidater så sant den det gjelder er fylt 18 år. Av praktiske hensyn ønsker vi at styremedlemmer så langt det er mulig har anledning til å stille på noen av våre møter i Oslo.

* Ungdommenes kontaktperson er en tillitsvalgt innenfor ungdomsgruppen. Vedkommende er mellom 15 og 18 år. Den tillitsvalgte sitter dog ikke i hovedstyret.
Ungdommene skal også ha en foreldrekontaktordning, der en forelder sitter i vervet, i første omgang for et år ad gangen. Vedkommende sitter ikke i styret.

* Hvis det skal innføres et nytt konkret vedtak eller avgjøres ting i ULFF, skal det være flertall i styret for vedtaket. Uansett om det er en stor sak eller en liten, så sant den har relevans for foreningen og fremmer ULFF’s grunnverdier, som blant annet er å fremme skriftlig kreativitet.

Årsmøte
Etter justeringer av regler samt et økt antall medlemmer, vil årsmøtet fra januar 2007 normalt bli avholdt hvert år. Nærmere informasjon om tid og sted vil bli å finne i møteinnkallingen. På årsmøtet skal styret godkjennes og ev. velges om det ikke er gjort på forhånd. Vedtektene skal godkjennes. Medlemmene oppfordres til å komme med forslag til saker de ønsker skal behandles på årsmøtet, dette må leveres i god tid før møtet.

Medlemskap
* De lokale medlemsmøtene avholdes en kveld i måneden, hvis ikke annen beskjed blir gitt. Spesialtreff som juleavslutning, opptredener m.m. blir ofte avholdt andre steder, vi henviser til vår aktivitetsplan for oppdaterte opplysninger. Foreningen arrangerer av og til også internettbaserte møter over sosiale medier eller Skype, spesielt for å ivareta de av medlemmene som ikke har anledning til å komme på møter i Oslo.

* De vanlige medlemsmøtene baserer seg på egenproduserte tekster, og man er selv ansvarlig for hva man har på nettområdet sitt av tekster og lenker. Vi oppfordrer medlemmene til å jevnlig sjekke presentasjonen sin og sende inn oppdateringer til den.

* Medlemmenes alder varierer, da vi har både ungdomsgruppe og voksengruppe. Aldersmessig kan du være mellom 13 og 45 år gammel (under 18 betyr ungdomsmedlem) Vi tar ikke inn helt nye medlemmer som er over 42 år gamle, selv om allerede medlem kan delta til fylte 45. Gjelder ikke for styret.

* Underskrift fra foresatte. Fra 2008 måtte alle under 18 år ha underskrift fra foresatte for å bli medlem i ULFF. Denne vedtekten ble fattet på grunnlag av blant annet det juridiske mht. antologier og av hensyn til sammenkomster som julebord, jubileumstreff med mer, og vi har også fått ønsker om dette fra medlemmers foresatte. Dette er vurdert nøye, og vi ser at det vil være en sikkerhet både for medlemmet, pårørende og for ULFF's styre. Imidlertid er dette en nyhet, og de medlemmene som er innmeldt fra den gamle ordningen fritas fra kravet. Medlemmer under 18 vil fra nå av bli bedt om foreldregodkjenning.

* Mye av korrespondansen mellom medlemmene skjer via mail, sosiale medier og nettside. Du bør ha tilgang til dette for å kunne delta. Vi har regler for det å sende ut ungdommenes adresser, for å beskytte de yngste medlemmene.

* Vi følger arbeidslivets regler når det gjelder ferier og fridager fra medlemsmøtene. Vi tar ferie i skoleferien om sommeren og i påsken, og har også juleferie mellom 15. desember og 2. nyttårsdag.

* Vi har egne retningslinjer for publiseringslister da vi har fått mange spørsmål om dette.

* Det er fremmet forslag om å innføre støttemedlemskap, dvs. at folk som ikke er ordinære medlemmer men bare vil støtte oss, kan få anledning til dette ved å betale en gitt sum og bli omtalt på nettsiden. Det kan være folk som ikke skriver selv men gjerne vil støtte opp om kreativ skriving, det kan være folk som aldersmessig ikke passer inn i foreningen, eller det kan være offentlige personligheter som enten har vært gjester i ULFF eller har et annet forhold til vår forening, f.eks. gjennom lenkeavtaler eller liknende. Forslaget er enda ikke vedtatt, men vi hører gjerne fra deg hvis du har synspunkter eller forslag.

Medlemsbetingelser
* ULFF leier nettplass som må betales en gang i året. Derfor er vi nødt til å ha en medlemsavgift, også kalt internettavgift. Vi har derfor lagt oss på 200,- pr pers. årlig for voksne medlemmer. Vi har imidlertid ofte et sommertilbud, i så fall ligger det informasjon på forsiden.

Når det gjelder skoler og grupper, har vi likevel vedtatt å ha en grupperabatt, hvor regelen er at hvis man går sammen minst 5 stk. eller mer fra samme skole/gruppe, kan det gis rabatt. Ungdomsmedlemmer (medlemmer under 18 år) betaler 100,- pr. år for et ordinært medlemskap. Ungdommer i en gruppe på 5 stk. betaler kun kr. 60,- pr. hode. Medlemsavgiften skal så langt det er mulig holdes så lav som den er i dag, ev. endring vedtas av styret.

*For å kalles et medlem må man følge spillereglene ang. innbetaling av medlemskontigent, samt det som kreves ang. nettområde. Eventuelt overskudd av medlemsbetalingen, går til dekning av konkurransepremier, porto og andre kostnader.

* Medlemmene er selv ansvarlige for sine produksjoner, men man skal ikke publisere tekster som kan virke sårende, rasistiske eller på andre måter krenkende på medlemmer eller andre mennesker. Vi kan gjerne lenke til din blogg eller hjemmeside fra ditt nettområde hos oss, dersom det har noe med skriving å gjøre. Vær imidlertid klar over at vi da ikke har ansvar for det vi lenker til, det er også ditt ansvar å følge opp med oppdateringer hvis du f.eks. flytter siden slik at lenken må endres.

* For å være et medlem behøver du ikke ha større mengder dikt og noveller på nett, men minstekravet er at nettområdet ditt inneholder presentasjon, fargebilde, og du bør ha et par egenproduserte tekster der. I tillegg kan du ha en liste over publiserte tekster og et aksjonsbilde om du ønsker dette. Det er også et krav at du har en gyldig e-postadresse som styret kan bruke, men den behøver ikke ligge åpent på nettsiden. Vi ønsker også at ditt riktige navn skal stå på medlemsliste og nettområde, et pseudonym godtas ikke.

*Utenom tilgang til internett, er det en stor fordel å ha en Facebook-profil. Det er ikke et absolutt krav, men veldig mye av det som skjer i ULFF diskuteres og oppdateres i ULFF sine Facebook-fora. Vi har både en åpen Facebook-side og en internside kun for medlemmer, der vi legger ut oppdateringer og beskjeder til medlemmene.

* Når det gjelder innsending av tekster til nettområdet, oppdatering av medlemsprofiler osv, foretrekkes det at medlemmene sender dette pr. vanlig mail (den adressen som er oppgitt i kontaktopplysninger, og IKKE over sosiale medier som f.eks. Facebook). Grunnen til dette er at det har skjedd en del ganger at man har måttet bla tilbake i eldre mail for å sjekke spesielle ting, og da er vi nødt til å ha en enkel måte å gjøre det på med søkefunksjon, lagring etc. som fungerer, og ha det viktigste samlet på et sted. Det er altså vanlig mail som foretrekkes i rene medlemssaker som ikke har noe med forumene å gjøre. Samtidig vil vi veldig gjerne at forumene brukes slik de er tenkt, og at riktig mange ønsker å delta i felleskapet der!

* Hvis du er medlem og deltar på aktiviteter der det blir tatt bilder, kan du ikke forlange at alle bilder du er med på blir fjernet selv om du slutter i gruppen. Det enkelte bildet vil være en del av ULFF's historie og vil bli værende. Men vi kan gå med på å fjerne enkeltbilder dersom kun du er på bildet, ellers ikke. Vi har brukt mange penger på foto, håper på forståelse for dette.

* Tidligere medlemmer vil ikke uten videre bli "tatt inn igjen" om de plutselig ønsker det. En søknad om gjenopptakelse blir da en styresak.

* Hvis du skulle være så heldig å vinne en konkurranse i ULFF's regi som blir trykket på nettsiden vår, kan du ikke regne med å få denne slettet dersom du slutter, da konkurranser er å regne som en del av ULFF's historie og er igangsatt og forbeholdt ULFF ( selv om du selvsagt gjerne må bruke/trykke teksten din andre steder også så sant det ikke strider mot andre eksterne rettigheter). Hvis premien er gratis medlemskap, gjelder spesielle regler, og du har deltatt i konkurransen for å være med i ULFF det aktuelle kalenderåret.

Eventuell oppløsning
* Ved en ev. avvikling av foreningen, bør det av praktiske hensyn helst gjøres på slutten av året. Dette fordi medlemmene betaler medlemsavgift pr. kalenderår, og nettleien til nettfirmaet betales også i begynnelsen av hvert kalenderår.

Kopiering og offentliggjøring
*All kopiering må skje med forfatternes tillatelse, se Åndsverksloven og Opphavsrett. Hovedinnholdet i våre kopieringsbetingelser;

”Materialet på ULFF’s nettsted er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm ( unntaket er ULFF's evnt. publisering av tekster i bokform, samt medlemmenes behandling av egne tekster ).

Uten særskilt avtale med ULFF er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)