Rettigheter

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm ( unntaket er ULFF's evnt. publisering av tekster i bokform, samt medlemmenes behandling av egne tekster ).

Uten særskilt avtale med Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF), www.ulff.com, er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.


Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.Vi har her gjengitt tekstrettigheter når det gjelder publisering på internett. Vi har fått forespørsler fra medlemmer angående dette, derfor legges de ut her.

Vi presiserer at Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) sine medlemmer har rettighetene til egne tekster. Spesielle regler gjelder ved konkurranser utlyst av ULFF ( da har foreningen tillatelse til å la dem ligge på nettsiden selv om medlemmet slutter, fordi en konkurranse utlyst av ULFF er en del av gruppens historie ) Vi henviser til våre vedtekter for øvrige bestemmelser.

@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)